تحصیلات تکمیلی بنیاد

ضرورت ایجاد رشته

گرایش های ایران شناسی

دوره و نظام گرایش‌ها

مدیر تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر پوران طاحونی

آموزش

آقای مرتضی جلالی علیائی / رییس آموزش

آقای حسین صادق زاده / کارشناس

خانم سمانه نقیبی / کارشناس

فرم ها

تماس با آموزش

تلفن مستقیم : 88608813

education.iranology@gmail.com