کلیات:

نام موسسه ( بنياد ايران شناسي ) است كه در اين اساسنامه به اختصار (بنياد ) خوانده مي شود

بنياد موسسه اي علمي و پژوهشي و داراي شخصيت حقوقي با تابعيت ايراني و وابسته به نهاد رياست جمهوري است. كليه فعاليت هاي بنياد در چهارچوب ضوابط و مقررات عمومي جمهوري ايران و قوانين و مقررات پژوهشي مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالي انجام مي پذيرد و مدت آن پس از طي تشريفات قانوني مربوط نامحدود است.

منظور از ايران شناسي به عنوان قلمرو اصلي و اساسي فعاليت ها، مطالعات و تحقيقات بنياد، كليه مباحث و مسائل مربوط به جلوه هاي گوناگون فرهنگ و تمدن ايراني در معناي وسيع كلمه است و از آنجا كه درباره تاريخ ، زبان ، تمدن ، فرهنگ و گزارش آنها در هنر و معماري و صنعت و شيوه زندگاني فردي و اجتماعي و چگونگي تفكر و اخلاق و آداب و رسوم و كيش هاي ايران باستان در دو سده گذشته تحقيقات نسبتاً مفصلي توسط دانشمندان انجام گرفته است. بنياد ايران شناسي براي شناختن و شناساندن اين جلوه ها در تمدن و فرهنگ ايران اسلامي و تاريخ آن كوشش بيشتر و به سامان تر و گسترده تري به كار خواهد برد.

اهداف بنیاد:

1- ايجاد محيط مناسب براي مطالعه و بهره گيري فرهيختگان ، دانش پژوهان و دانشجويان علاقه مند به مباحث ايران شناسي.

2-سازماندهي و هماهنگ كردن پژوهش هاي علمي در زمينه ايران شناسي به منظور بهره گيري از آنها در بنياد و بكارگيري روش هاي مناسب و نو در اين زمينه و يافتن شيوه هاي نو در پژوهش هاي بين رشته اي و پيشنهاد آنها به موسسه هاي علاقمند به مطالعه ايران شناسي در ايران و ديگر نقاط جهان.

3-بالا بردن سطح آگاهي گروه هاي اجتماعي و فرهنگي مردم ايران از پيشينه تاريخي، تمدن و فرهنگ ايران و تقويت حس ميهن دوستي و آرمان خواهي آنها و تحكيم اركان هويت ملي و مقاومت در برابر جلوه هاي گوناگون پنهان و آشكار هجوم فرهنگي بيگانه.

وظایف بنیاد:

1-      تعيين مفهوم وقلمرو مطالعات و تحقيقات ايران شناسي و تجديد نظر درباره آنها، هرچند سال يكبار، با توجه به دستاوردهاي جديد علمي و فني.

2-      تعيين اولويت هاي تحقيق در بنياد و تهيه فهرستي از عناوين مهم پژوهشي كه ممكن است موضوع رساله هاي كارشناسي ارشد ودكتري قرار گيرد.

3-      نقد و بررسي تحقيقات و آثار منتشر شده در زمينه ايران شناسي و نيز اسلام شناسي، به ويژه بخش مربوط به ايران و حوزه ايران بزرگ* سنجش عملكرد و ارزيابي نتايج تحقيقات پايان يافته و دستاورد همايش هاي مهم ملي و بين المللي ايران شناسي و چگونگي بهره گيري از آنها.

4-      تمهيد مقدمات و تداركات وسايل و امكانات و تدوين برنامه هاي لازم پژوهشي در سطوح مختلف به منظور اجراي اهداف بنياد.

5-      فراهم آوردن كار مايه فراگير و دربرگيرنده اطلاعات لازم براي اجراي تحقيقات علمي در زمينه هاي ايران شناسي، از طريق گردآوري مراجع و منابع معتبري ك از ديرباز تاكنون درباره نمودهاي گوناگون فرهنگ و تمدن ايران بزرگ، در سراسر جهان به صورت كتاب، رساله و مقاله به زبان هاي مختلف نگاشته شده است. تهيه و گردآوري آثار هنري اعم از نقاشي، صنايع دستي، كتاب هاي خطي و مرقعات و مهرهاي تاريخي و ديگر اسناد و نظاير اينها.

6-      كمك به اجراي پژوهش هاي ايران شناسي و تهيه طرح تحقيق درباره مسايل مربوط به تمدن ايراني- اسلامي و نشر آن براي استفاده پژوهشگران و موسسات علمي داخل و خارج.

7-      ايجاد شبكه اطلاع رساني و تهيه نوارهاي صوتي و تصويري و صفحه هاي فشرده در زمينه ايران شناسي.

8-      برنامه ريزي در جهت ارتقاء كيفي و كمي مطالعات و تحقيقات ايران شناسي و برگزاري همايش هاي همراه با جلسه هاي پرسش و پاسخ  و نيز جلسه هاي سخنراني ماهانه يا فصلي توسط دانشمندان و پژوهشگران ايراني و غير ايراني.

9-      تهيه فهرست ، مشخصات و كارنامه دانشگاه ها و مراكز علمي و فرهنگي و كتابخانه هاي داخل و خارج كه به نحوي از انحاء در زمينه ايران شناسي فعاليت دارند و برقراري ارتباط همكاري گسترده با آنها به ويژه با فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي ايران ،نيز تهيه گنجينه اي از اطلاعات مربوط به دانشمندان ايران شناس و اسلام شناس ايراني و غيرايراني (نام و نشان ، فهرست تحقيقات، كتاب ها و مقاله ها و ...) به منظور استفاده متقابل از تجربه هاي علمي آنها در زمينه ايران شناسي و هماهنگ كردن فعاليت ها و مبادله اطلاعات.

10-   انجام امور انتشاراتي از قبيل تحقيق تاليف، ترجمه و چاپ كتاب، مجله و كتاب شناسي موضوعي و فهرستگان ونظاير اينها در زمينه ايران شناسي و دستاوردهاي فرهنگي ايران بزرگ و برنامه ريزي براي تهيه فيلم هاي مستند درباره جنبه هاي صنعتگرانه و هنرمندانه ، فرهنگي و تمدني آثار تاريخي، هنري و معماري ايران.

11-   انتشار فصلنامه تخصصي ايران شناسي ، نيز تدوين گزارش سالانه يا دو سالانه ملي و بين المللي پژوهش هاي ايران شناسي.

 

محل فعالیت بنیاد:

مركز اصلي بنياد در تهران است. با توجه به تنوع و گستردگي اطلاعات و همچنين زمينه هاي تحقيقاتي در مناطق مختلف ايران و علاقه و عنايتي كه كه اهالي هر منطقه نسبت به شناختن و شناساندن تاريخ فرهنگ و هنر زادبوم خويش دارند، بنياد با پيشنهاد هيات امنا و تصويب وزارت فرهنگ و آموزش عالي و با همكاري مسوولان ، علاقه مندان و فرهيختگان محلي شعبه هاي بنياد را داير مي كند.

ارکان بنیاد:

1-      رياست عاليه

رياست عاليه بنياد با رييس جمهوري اسلامي ايران است  

2-      هيات امنا

اعضاي آن عبارت اند از:

        رييس جمهوري اسلامي ايران (رياست عاليه ) و يا رييس هيات امنا به عنوان نماينده ايشان.

        وزير فرهنگ و آموزش عالي ، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير امور خارجه و رييس سازمان برنامه و بودجه يا نمايندگان ايشان و نيز رييس فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

        رييس بنياد ايران شناسي

        چهار تا شش نفر از شخصيت هاي علمي ، فرهنگي يا اجتماعي محلي و كشوري كه نقش موثري در توسعه و پيشرفت بنياد داشته باشند و با حكم رياست عاليه بنياد براي چهار سال منسوب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

رييس هيات امنا

   رييس جمهور يك تن از اعضاي هيات امنا را براي مدت چهار سال به رياست هيات امنا منصوب مي نمايد.

هيات امنا عالي ترين مرجع بنياد در امر سياستگذاري و تصميم گيري است و كليه اختيارات قانوني را در حدود اهداف و وظايف بنياد و اداره امور آن داراست.

       3-      رييس بنياد

رييس بنياد با حكم رييس جمهور از ميان شخصيت هاي علمي، فرهنگي يا اجتماعي و يا خارج از آن تعيين و براي مدت 4 سال منصوب مي شود.

انتخاب مجدد وي بلامانع است.

رييس مجدد وي بلامانع است.

رييس بنياد بالاترين مقام اداري و اجرايي بنياد است.

4-      شوراي پژوهشي

شوراي پژوهشي بنياد به منظور هماهنگي ميان بخش ها و گروه هاي مختلف پژوهشي بنياد زيرنظر و به رياست رييس بنياد تشكيل مي شود.

بنياد تابع قانون تشكيل هيات هاي امناي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع قانون (نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي است.)

 منابع مالي بنياد

1-      اعتباري كه همه ساله در رديف مستقل ذيل بودجه كل كشور ترجيحاً به صورت كمك پيش بيني مي شود.

2-      كليه اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به بنياد واگذار و يا به حساب آن به عنوان كمك يا هديه و نظاير اينها واريز مي شود.

3-      درآمدهاي حاصل از انتشارات، برطبق مقررات

4-      ساير درآمدها كه ناشي از خدمات پژوهشي و فرهنگي مرتبط با اهداف و وظايف بنياد است.

اساسنامه بنياد ايران شناسي در جلسه سوم خرداد ماه 1376 به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي ايران رسيده است.


  کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩٣
نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی،خیابان ایران شناسی،شهرک والفجر
  طراحی و اجرا : اداره رایانه و فناوری اطلاعات